[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cảm quan hiện thực về chiến tranh trong tiểu thuyết Thượng Đức của Nguyễn Bảo

[/kythuat]
[tomtat]
Cảm quan hiện thực về chiến tranh trong tiểu thuyết Thượng Đức của Nguyễn Bảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHÀ VĂN NGUYỄN BẢO VỀ THIỂU THUYẾT THƯỢNG ĐỨC
1.1. Về nhà văn Nguyễn Bảo.
1.2. Vài nét về tiểu thuyết Thượng Đức.
Chương 2: HIỆN THỰC VỀ CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT THƯỢNG ĐỨC
2.1. Cảm quan nghệ thực về cuộc sống trong Thượng Đức.
2.2. Cảm quan hiện thực về con người trong Thượng Đức.
Chương 3: NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN CẢM QUAN HIỆN THỰC VỀ CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT THƯỢNG ĐỨC
3.1. Nghệ thuật kết cấu. 
3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
3.3. Giọng điệu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan