[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH
1.1.1. Khái niệm và các đặc trưng của hoạt động du lịch
1.1.2. Vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.1.3. Các loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch
1.1.4. Các điều kiện phát triển du lịch
1.2. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.2.2. Xác định quan điểm
1.2.3. Thiết lập hệ thống mục tiêu
1.2.4. Chiến lược phát triển theo ngành và theo lãnh thổ
1.2.5. Xác định các giải pháp thực hiện chiến lược
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN QUA (GIAI ĐOẠN 2006 – 2010)
2.1. VỊ TRÍ CỦA DU LỊCH QUẢNG NGÃI
2.1.1. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia
2.1.2. Vị trí của du lịch trong quy hoạch phát triển KT - XH của tỉnh
2.2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH
2.2.1. Tài nguyên du lịch
2.2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI
2.3.1. Khách du lịch
2.3.2. Doanh thu du lịch
3.3.3. Hoạt động lưu trú và kinh doanh lữ hành
2.3.4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch và khai thác các tuyến du lịch
2.3.5. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch
2.3.6. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
2.3.7. Đầu tư cho ngành du lịch
2.3.8. Nguồn nhân lực ngành du lịch
2.4. NHẬN ĐỊNH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020
3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2011 - 2020
3.1.2. Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020
3.1.3. Đánh giá môi trường
3.1.4. Phân tích các nguồn lực phát triển du lịch
3.2. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH
3.2.1. Quan điểm và định hướng phát triển
3.2.2. Mục tiêu cơ bản
3.2.3. Thiết kế phương án chiến lược phát triển du lịch
3.2.4. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển du lịch
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan