[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Kinh nghiệm chiến lược phát triển nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp trên thế giới và các ngân hàng tại Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Giới thiệu khái quát về chính nhánh Agribank Quảng Nam.
2.2. Phân tích chiến lược phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh Agribank Quảng Nam trong thời gian qua.
2.3. Thực trạng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Quảng Nam trong thời gian qua.
3.4. Đánh giá chung về thực trạng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Agribank Quảng Nam trong thời gian qua.
Chương 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI AGRIBANK QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2015
3.1. Những nhân tố tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Quảng Nam.
3.2. Định hướng kinh doanh của chi nhánh Agribank Quảng Nam đến năm 2015.
3.3. Định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Agribank tỉnh Quảng Nam đến năm 2015.
3.4. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Quảng Nam đến năm 2015.
3.5. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho chi nhánh Agribank Quảng Nam đến năm 2015.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan