[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
1.1. CƠ CẤU KINH TẾ
1.1.1. Khái niệm cơ cấu, cơ cấu kinh tế
1.1.3. Những yêu cầu để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý
1.2. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.2.2. Một số lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.2.3. Các nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.2.4. Vận dụng lý luận chuyển dịch cơ cấu kinh tế vào một tỉnh nông nghiệp
1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Chương 2: CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
2.1. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
2.1.1. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
2.1.2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần
2.1.3. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu lao động, năng suất lao động
2.2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
2.2.1. Tài nguyên thiên nhiên
2.2.2. Dân số và chất lượng nguồn nhân lực
2.2.3. Vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư
2.2.4. Khả năng tham gia vào thị trường trong vùng, khu vực và quốc tế
2.2.5. Khả năng điều hành, quản lý của chính quyền địa phương
2.2.6. Vai trò của doanh nghiệp và các tập đoàn
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CẤU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
2.3.1. Những thành tựu
2.3.2. Những hạn chế
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM
3.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.2. PHÂN TÍCH SWOT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
3.3. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH KON TUM
3.4. GIẢI PHÁP
3.4.1. Nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực
3.4.2. Các giải pháp nhằm thu hút, điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân
3.4.3. Tận dụng lợi thế để phát triển các vùng kinh tế động lực nhằm tạo sức lan toả đối với các vùng còn lại và mở rộng thị trường
3.4.4. Từng bước hoàn thiện khả năng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương
3.4.5. Phát triển các ngành kinh tế theo định hướng đã đề ra
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan