[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG
1.1. CƠ CẤU LAO ĐỘNG
1.1.1. Khái niệm, phân loại CCLĐ
1.1.2. Đặc điểm của CCLĐ
1.2. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG
1.2.1. Khái niệm chuyển dịch CCLĐ
1.2.2. Vai trò của chuyển dịch CCLĐ
1.2.3. Nội dung chuyển dịch CCLĐ
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chuyển dịch CCLĐ
1.3. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN DỊCH CCLĐ
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
1.3.2. Chính sách phát triển kinh tế
1.3.3. Sự phát triển của các ngành kinh tế
1.3.4. Quy mô và chất lượng nguồn lao động
1.3.5. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư
1.3.6. Sự phát triển của khoa học công nghệ
1.3.7. Cơ sở hạ tầng kinh tế
1.4. CÁC MÔ HÌNH VÀ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CCLĐ
1.4.1. Các mô hình chuyển dịch CCLĐ
1.4.2. Xu hướng chuyển dịch CCLĐ
Chương 2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2000 – 2010
2.1. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CCLĐ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Chính sách phát triển kinh tế của tỉnh
2.1.3. Sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định
2.1.4. Quy mô và chất lượng nguồn lao động
2.1.5. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư
2.1.6. Khoa học công nghệ
2.1.7. Cơ sở hạ tầng
2.2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu số lượng lao động
2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu chất lượng lao động
2.3. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG BÌNH ĐỊNH VÀ NGUYÊN NHÂN
2.3.1. Những hạn chế
2.3.2. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế trong quá trình chuyển dịch CCLĐ
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CCLĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015
3.1. NHỮNG CĂN CỨ CHUYỂN DỊCH CCLĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1.1. Quy hoạch và định hướng phát triển KT-XH tỉnh Bình Định
3.1.2. Dự báo dân số và lao động đến năm 2015
3.1.3. Định hướng chuyển dịch CCLĐ
3.1.4. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động
3.2. GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CCLĐ ĐẾN NĂM 2015
3.2.1. Nâng cao chất lượng lao động
3.2.2. Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế
3.2.3. Chuyển dịch CCLĐ ngành nông lâm nghiệp thủy sản
3.2.4. Chuyển dịch lao động ngành công nghiệp - xây dựng
3.2.5. Chuyển dịch lao động ngành dịch vụ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan