[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp huy động vốn cho việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp huy động vốn cho việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
1.1. Tổng quan về kinh tế biển.
1.2. Vị trí của kinh tế biển Việt Nam trong phát triển nền kinh tế đất nước.
1.3. Nguồn vốn cho việc phát triển kinh tế biển.
1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc về đầu tư vốn cho phát triển kinh tế biển.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỐN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
2.1. Thực trạng phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2.2. Thực trạng về vốn đầu tư cho việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2.3. Đánh giá chung về vốn đầu tư cho việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chương 3: GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
3.1. Định hướng phát triển kinh tế biển Việt Nam và tỉnh Phú Yên.
3.2. Giải pháp huy động vốn cho việc phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan