[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện của công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam tại thị trường Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện của công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam tại thị trường Bình Thuận
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
1.1 Tiêu thụ sản phẩm
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Vai trò
1.1.2.1 Đối với xã hội
1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp
1.2 Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1.2.1 Thị trường và kế hoạch tiêu thụ
1.2.1.1 Khái niệm về thị trường
1.2.1.2 Phân loại thị trường
1.2.1.3 Kế hoạch tiêu thụ
1.2.2 Tổ chức thực hiện và điều khiển hoạt động tiêu thụ
1.2.2.1 Tổ chức thực hiện
1.2.2.2 Tổ chức tiêu thụ và theo dõi
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
1.3.2 Các nhân tố bên trong
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích
1.4.1 Phân tích SWOT
1.4.2 Chỉ tiêu định lượng
1.4.3 Chỉ tiêu định tính
1.5 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh
1.5.1 Sức ép cạnh tranh của các nhà cung cấp
1.5.2 Sức ép cạnh tranh từ khách hàng
1.5.3 Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm năng
1.5.4 Áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế
1.5.5 Áp lực cạnh tranh trong ngành
1.6 Marketing Mix
1.6.1 Sản phẩm (Product)
1.6.2 Giá cả (Price)
1.6.3 Phân phối (Place)
1.6.3.1 Tiêu thụ trực tiếp
1.6.3.2 Tiêu thụ gián tiếp
1.6.4 Chiêu thị (promotion)
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN TIẾT KIỆM ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHILIPS VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN
2.1 Sơ lược về công ty Philips Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Hoạt động chung
2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty
2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.2 Sơ lược về hoạt động xuất – nhập khẩu
2.2.1 Hoạt động xuất khẩu
2.2.2 Hoạt động nhập khẩu
2.3 Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
2.3.1 Tình hình sản xuất của công ty trong những năm gần đây
2.3.1.1 Tình hình sản xuất bóng đèn huỳnh quang TLD Philips
2.3.1.2 Tình hình sản xuất bóng tiết kiệm điện (CFL) Philips
2.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Philips Việt Nam
2.4 Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam của công ty
2.4.1 Phân tích thị trường theo cơ cấu sản phẩm
2.4.2 Phân tích thị trường theo khu vực địa lý
2.5 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện của công ty Philips tại thị trường Bình Thuận
2.5.1 Phân tích về đối thủ cạnh tranh hiện nay của công ty Philips
2.5.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Philips tại thị trường Bình Thuận
2.5.3 Tình hình kinh doanh của công ty Philips tại thị trường Bình Thuận
2.5.4 Nghiên cứu thị trường
2.6 MarKeting-Mix
2.6.1 Chiến lược về sản phẩm
2.6.2 Chiến lược về giá
2.6.3 Chiến lược kênh phân phối
2.6.4 Chiến lược xúc tiến
2.7 Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về một số hoạt động tiêu thụ sản phẩm tiết kiệm điện của Philips tại thị trường Bình Thuận
2.8 Kết luận qua phân tích đánh giá hoạt động tiêu thụ tại thị trường Bình Thuận
2.8.1 Những mặt đạt được
2.8.2 Những mặt còn hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT Đ NG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐÈN TIẾT KIỆM ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN.
3.1 Định hướng của công ty Philips từ nay đến năm 2015
3.1.1 Mục tiêu phát triển của công ty Philips
3.1.2 Chiến lược của công ty Philips
3.2 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
3.2.1 Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.1.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.1.2 Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.1.3 Kết quả dự kiến đạt được
3.2.2 Giải pháp 2: Đa dạng hoá sản phẩm
3.2.2.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.2.2 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm
3.2.2.3 Kết quả dự kiến đạt được
3.2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện chính sách về giá
3.2.3.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.3.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách về giá
3.2.3.3 Kết quả dự kiến đạt được
3.2.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
3.2.4.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.4.2 Giải pháp mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
3.2.4.3 Kết quả dự kiến đạt được
3.2.5 Giải pháp 5: Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng
3.2.5.1 Cơ sở hình thành giải pháp
3.2.5.2 Giải pháp hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng
3.2.5.3 Kết quả dự kiến đạt được
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan