[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ TÍN DỤNG, CHẤT LƯỢNG VỀ DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về dịch vụ.
1.2. Tổng quan về dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.3. Tổng quan về chất lượng dịch vụ.
Kết luận chương 1
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DONAH NGHIỆP VẬN DỤNG VÀO TRƯỜNG HỢP CỦA VRB ĐN
2.1. Mô tả nghiên cứu.
2.2. Tiến trình nghiên cứu.
2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu.
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. Tổng quan về Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chí nhánh Đà Nẵng.
3.2. Thực trạng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chí nhánh Đà Nẵng.
3.2. Thực trạng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chí nhánh Đà Nẵng.
Kết luận chương 3
Chương 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
4.1. Đánh giá thực trạng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại VRB ĐN.
4.2. Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại VRB ĐN thông qua kết quả khảo sát trực tiếp khách hàng.
Kết luận chương 4
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
5.1. Định hướng tín dụng của Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng.
5.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng.
5.3. Một số kiến nghị.
5.4. Hạn chế và các nghiên cứu tiếp theo.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan