[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
1.1. NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Nguồn nhân lực xã hội
1.1.3. Nguồn nhân lực chất lượng cao
1.1.4. Các thành phần NNLCLC
1.2. VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
1.2.1. Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước
1.2.2. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam thực hiện CNH, HĐH đất nước
1.3. NỘI DUNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
1.3.1. Khái niệm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
1.3.2. Nội dung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
1.3.3. Chỉ tiêu phản ảnh kết quả thu hút nguồn nhân lực CLC
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THU HÚT NNLCLC
1.4.1. Văn hóa xã hội
1.4.2. Sự phát triển của thị trường lao động
1.4.3. Trình độ phát triển của Khoa học – Công nghệ
1.4.4. Yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình toàn cầu hóa
1.4.5. Hệ thống chính sách của Nhà nước
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
2.2.1. Thực trạng dân số tỉnh Quảng Ngãi
2.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi
2.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH QUẢNG NGÃI
2.3.1. Ban hành hệ thống chính sách, chương trình nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
2.3.3. Đánh giá các chính sách thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh Quảng Ngãi
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG VIỆC THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CLC
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2015
3.1.2. Quan điểm, định hướng chung về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
3.1.3. Mục tiêu thu hút NNLCLC trong thời gian tới
3.2. GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH QUẢNG NGÃI
3.2.1. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá nhân lực chất lượng cao
3.2.2. Thực hiện tốt chính sách điều chỉnh số lượng và chất lượng dân số
3.2.3. Phát triển thị trường lao động và hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực chất lượng cao
3.2.4. Xây dựng, hoàn thiện chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài
3.2.5. Hoàn thiện chính sách về tiền lương, nhà ở
3.2.6. Phân bố và điều chỉnh hợp lý nguồn nhân lực theo quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.2.7. Chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực
3.2.8. Hoàn thiện chính sách về luân chuyển, thăng tiến
3.2.9. Có các chính sách để phát triển nguồn nhân lực một cách hợp lý
3.2.10. Giải pháp thu hút Việt kiều về quê hương sinh sống và cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
3.3.1. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao
3.3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thu hút, phát triển nhân lực
3.3.3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
3.3.4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến khích thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
3.3.5. Tăng cường, mở rộng sự phối hợp và hợp tác trong thu hút, phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan