[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
1.1. Khái niệm, yêu cầu của phát triển du lịch bền vững.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững.
1.3. Các kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trong và ngoài nước.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NAM QUA NHỮNG NĂM
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam những năm qua.
2.3. Đánh giá về thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam dưới góc độ bền vững.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Cơ sở tiền đề cho việc đề xuất giải pháp.
3.2. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan