[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SIÊU THỊ
1.1.1. Khái niệm và phân loại siêu thị
1.1.3. Đặc trưng của loại hình kinh doanh siêu thị
1.1.4. Vị trí, vai trò của siêu thị trong hệ thống phân phối hiện đại
1.1.5. Quá trình hình thành và phát triển siêu thị tại Việt Nam
1.2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ
1.2.1. Quan niệm về phát triển hệ thống siêu thị
1.2.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển hệ thống siêu thị
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ
1.3.1. Môi trường quốc tế
1.3.2. Môi trường vĩ mô
1.3.3. Môi trường vi mô
1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ CỦA MỘT SỐĐỊA PHƯƠNG
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.2.1. Sự phát triển về số lượng siêu thị
2.2.2. Sự phát triển các nguồn lực của hệ thống siêu thị tỉnh Bình Định
2.2.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của siêu thị
2.2.5. Những hạn chế trong phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Bình Định và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015
3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015
3.1.1. Cơ sở xây dựng các mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình Định đến năm 2015
3.1.2. Quan điểm phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình Định
3.1.3. Mục tiêu phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình Định đến năm 2015
3.1.4. Định hướng phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Bình Định đến năm 2015
3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.2.1. Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị
3.2.2. Thu hút đầu tư phát triển hệ thống siêu thị
3.2.3. Chính sách khuyến khích thương nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh siêu thị tại Bình Định
3.2.4. Mặt bằng dành cho việc phát triển hệ thống siêu thị
3.2.5. Giải pháp đảm bảo liên kết phát triển theo lãnh thổ của siêu thị
3.2.6. Thiết lập chính sách phát triển hệ thống phân phối hàng hoá
3.2.7. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý kinh doanh tại siêu thị
3.2.8. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển hệ thống siêu thị
3.2.9. Các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với Trung ương
3.3.2. Đối với UBND tỉnh Bình Định
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan