[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về NHTM và hoạt động tài trợ XK của NHTM.
1.2. Phát triển hoạt động cho vay tài trợ XK của NHTM.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG THỜI KỲ 2008 – 2010
2.1. Giới thiệu khái quát về Vietinbank ĐN.
2.2. Tình hình chung về hoạt động tài trợ XK tại Vietinbank ĐN.
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay tài trợ XK tại Vietinbank ĐN.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng hoạt động tại Vietinbank ĐN.
3.2. Các giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ XK tại Vietinbank ĐN.
3.3. Kiến nghị với chính phủ và bộ ngành liên quan.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan