[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
1.1. Những vấn đề chung về Kinh tế tư nhân (KTTN).
1.2. Vai trò của KTTN trong nền kinh tế quốc dân.
1.3. Nội dung cơ bản của phát triển Kinh tế tư nhân.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Kinh tế tư nhân.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KTTN TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI GIAN QUA
2.1. Thực trạng phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.
2.2. Những đóng góp của KTTN tỉnh Quảng Ngãi.
2.3. Những tồn tại của KTTN tỉnh Quảng Ngãi và nguyên nhân.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan