[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của ngành thủy sản.
1.2. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của NTTS.
1.3. Nội dung và các tiêu chí đánh giá sự phát triển nuôi trồng thủy sản.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NTTS.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NTTS NƯỚC NGỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động NTTS nước ngọt của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
2.2. Thực trạng phát triển NTTS nước ngọt.
2.3. Đánh giá những kết quả đạt được trong lĩnh vực NTTS nước ngọt trên địa bàn tỉnh.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NTTS NƯỚC NGỌT CỦA TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Tiềm năng mặt trước và diện tích có khả năng phát triển NTTS nước ngọt trong thời gian đến của tỉnh Quảng Nam.
3.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển NTTS nước ngọt trong thời gian đến.
3.3. Một số giải pháp phát triển NTTS nước ngọt của tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan