[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
1.5. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực một số nước trên thế giới.
Tóm tắt chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢN NGÃI
2.1. Các nhân tố kinh tế - xã hội của huyện Bình Sơn ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện.
Tóm tắt chương 2
Chương 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢN NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Mục tiêu, quan điểm phát triển nguồn nhân lực của huyện.
3.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực.
3.3. Các kiến nghị đối với Trung ương, Tỉnh.
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan