[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1.1. Phần mềm kế toán và tổ chức dữ liệu kế toán.
1.2. Chất lượng phần mềm kế toán.
1.3. Các tiêu chuẩn về sử dụng phần mềm theo pháp luật Việt Nam.
1.4. Một số chức năng cơ bản của phần mềm kế toán.
Chương 2: ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM
2.1. Một số đánh giá về các chức năng phần mềm kế toán ở Việt Nam hiện nay.
2.2. Những ưu điểm và tồn tại phần mềm kế toán ở Việt Nam hiện nay.
Chương 3: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC LỰA CHỌN SỬ DỤNG VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM KẾ TOÁN
3.1. Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng kế toán Việt Nam.
3.2. Giải pháp về lựa chọn sử dụng phần mềm kế toán.
3.3. Các giải pháp và thiết kế phần mềm kế toán.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan