[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.1. CÔNG NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm và phân loại công nghiệp
1.1.2 Vai trò của công nghiệp
1.2 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm và chức năng của chính sách phát triển công nghiệp
1.2.2 Nội dung và mục tiêu của chính sách phát triển công nghiệp
1.2.3 Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
1.2.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế
1.3.2 Kinh nghiệm về Chính sách phát triển công nghiệp tại một số địa phương ở Việt Nam
1.3.3 Những bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Gia Lai
Chương II THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI
2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai tác động đến quá trình phát triển công nghiệp
2.1.2 Khái quát tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000 - 2010
2.2 THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
2.2.1. Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp
2.2.2. Chính sách tiếp cận đất đai
2.2.3. Chính sách thương mại thị trường
2.2.4. Chính sách về khoa học và công nghệ
2.2.5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực
2.2.6. Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh
2.3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
2.3.1. Tình hình thực hiện chính sách theo sáu tiêu chí
2.3.2. Tình hình tổ chức thực hiện chính sách
2.3.3. Đánh giá chung về chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000 - 2010
Chương III HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH GIA LAI
3.1. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH GIA LAI
3.1.1 Những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạch định chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai
3.2. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI
3.2.1. Chính sách phát triển công nghiệp phải nhằm tạo nên sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao
3.2.2. Chính sách phát triển công nghiệp phải huy động được mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế
3.2.3. Chính sách phát triển công nghiệp phải phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai và cả vùng Tây Nguyên
3.2.4. Chính sách phát triển công nghiệp cần khắc phục bất lợi thế và tạo ra lợi thế so sánh mới trên quan điểm hiệu quả
3.3. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH GIA LAI
3.3.1. Hoàn thiện Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp
3.3.2. Hoàn thiện chính sách tiếp cận đất đai
3.3.3. Hoàn thiện chính sách thương mại, thị trường
3.3.4. Hoàn thiện Chính sách khoa học, công nghệ
3.3.5. Hoàn thiện Chính sách phát triển nguồn nhân lực
3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH GIA LAI
3.4.1 Nâng cao chất lượng công tác hoạch định chính sách
3.4.2 Tổ chức thực hiện chính sách
3.4.3 Tăng cường vai trò của nhà nước trong việc tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách
3.4.4 Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan