[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận Hải Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận Hải Châu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC, CÔNG SỞ
1.1. Tổng quan về đánh giá thành tích nhân viên.
1.2. Các bước cơ bản xây dựng hệ thống đánh giá thành tích.
1.3. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống đánh giá.
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích.
1.5. Đặc điểm liên quan đến công tác đánh giá thành tích CBCC.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CBCC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
2.1. Vài nét khái quát về quận Hải Châu và CBCC quận Hải Châu.
2.2. Thực trạng công tác đánh giá thành tích CBCC.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng công tác đánh giá thành tích CBCC tại UBND quận Hải Châu.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CBCC TẠI UBND QUẬN HẢI CHÂU TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Những căn cứ để xây dựng những giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích CBCC tại UBND quận Hải Châu.
3.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện công tác đánh giá thành tích CBCC tại UBND quận Hải Châu.
3.3. Áp dụng kết quả đánh giá thành tích trong một số hoạt động quản lý CBCC tại UBND quận Hải Châu.
3.4. Các giải pháp và kiến nghị khác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan