[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty vận tải đa phương thức – Vietranstimex

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty vận tải đa phương thức – Vietranstimex
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm, vai trò, yêu cầu của nguồn nhân lực và nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung cơ bản của công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty vận tải đa phương thức ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty vận tải đa phương thức.
2.3. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty.
2.4. Đánh giá tình hình công tác đào tạo tại công ty.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty vận tải đa phương thức trong thời gian tới.
3.2. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu cần đào tạo.
3.3. Tuyển chọn đối tượng đào tạo.
3.4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực.
3.5. Xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí cho công tác đào tạo nguồn nhân lực.
3.6. Đổi mới trong công tác tuyển dụng.
3.7. Chú trọng công tác đánh giá sau đào tạo.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan