[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL.
1.2. Nội dung đào tạo và phát triển NNL.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển NNL.
1.4. Một số kinh nghiệm về quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp ở các nước.
Chương 2: THỰ TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (EVNCPC) THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của EVNCPC ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại EVNCPC thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của các hạn chế.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Cơ sở của việc xây dựng các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại EVNCPC.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan