[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Trường đạo tạo trong các tập đoàn kinh tế và ảnh hưởng của nó đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.5. Kinh nghiệm trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG TH BCVT VÀ CNTT 2
2.1. Tổng quan về trường TH BCVT Và CNTT 2.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường TH BCVT Và CNTT 2.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG TH BCVT VÀ CNTT 2
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp.
3.2. Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường TH BCVT Và CNTT 2.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan