[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1. Đặc điểm về công tác kế toán tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu.
1.2. Vai trò, nguyên tắc, yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CUBA ĐỒNG HỚI
2.1. Tổng quan về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
2.2. Thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CUBA ĐỒNG HỚI
3.1. Sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan