[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại bệnh viện C Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại bệnh viện C Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP
1.1. ERP (Enterprise Resource Planning).
1.2. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán và hệ thống thông tin quản lý.
1.3. Công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu chung về BVC ĐN.
2.2. Thực trạng công tác kế toán tại BVC ĐN.
2.3. Đánh giá công tác kế toán tại BVC ĐN trong điều kiện ứng dụng ERP.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại BVC ĐN.
3.2. Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại BVC ĐN.
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại BVC ĐN.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan