[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước Quảng Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước Quảng Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
1.1. Lý luận chung về kiểm soát chi ngân sách nhà nước.
1.2. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
1.3. Dự án Cải cách quản lý Tài chính công nhằm đổi mới công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
1.4. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và kiểm soát chi tiêu công có thể áp dụng cho Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH
2.1. Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.
2.3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH
3.1. Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.
3.2. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.
3.4. Những điều kiện cần thiết để thức hiện các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan