[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách qua Kho Bạc Nhà Nước Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách qua Kho Bạc Nhà Nước Quảng Ngãi
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
1.1. Chi ngân sách nhà nước.
1.2.Nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước.
1.3. Kinh nghiệm quốc tế đối với quản lý chi ngân sách qua KBNN.
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NGÃI
2.1. Khái quát đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và hoạt động của KBNN Quảng Ngãi liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN Quảng Ngãi giai đoạn 2004 – 2008.
2.3. Đánh giá chung công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN Quảng Ngãi giai đoạn 2004 – 2008.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NGÃI
3.1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN Quảng Ngãi nói riêng.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN Quảng Ngãi nói riêng.
3.3. Các kiến nghị để thực hiện giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan