[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc phòng Giáo dục - Đào tạo Thanh Khê

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc phòng Giáo dục - Đào tạo Thanh Khê
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU, CHI SỰ NGHIỆP TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
1.1. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với công tác thu, chi sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp giáo dục.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSNB CÁC KHOẢN THU, CHI SỰ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THANH KHUÊ
2.1. Đặc điểm chung của các trường công lập thuộc Phòng GD – ĐT Thanh Khuê với công tác KSNB.
2.2. Khảo sát sơ bộ hệ thống KSNB tại các trường công lập thuộc Phòng GD – ĐT Thanh Khuê.
2.3. Thực trạng KSNB đối với công tác thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD – ĐT Thanh Khuê.
2.4. Đánh giá thực trạng môi trường kiểm soát và KSNB các khoản thu chi sự nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSNB CÁC KHOẢN THU, CHI SỰ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THANH KHUÊ
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD – ĐT Thanh Khuê.
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD – ĐT Thanh Khuê.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan