[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Khái miện, chức năng, mục tiêu, ý nghĩa của hệ thống KSNB.
1.2. Các thành phần của hệ thống KSNB.
1.3. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất.
1.4. Tổ chức kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong hoạt động kinh doanh xây lắp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP TRỰC THUỘC CÔNG TY HỮU NGHỊ NAM LÀO
2.1. Giới thiệu về công ty Hữu Nghị Nam Lào.
2.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Hữu Nghị Nam Lào và các đơn vị trực thuộc.
2.3. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào.
2.4. Những hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP TRỰC THUỘC CÔNG TY HỮU NGHỊ NAM LÀO
3.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát.
3.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất tại các đơn vị xây lắp trực thuộc công ty Hữu Nghị Nam Lào.
3.3. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan