[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ
1.1. Vốn đầu tư XDCB.
1.2. Kiểm soát trong quản lý và các loại hình kiểm soát.
1.3. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM
2.1. Khái quát về KBNN Quảng Nam.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Quảng Nam.
2.3. Đánh giá tình hình kiểm soát công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Quảng Nam giai đoạn 2000 – 2009.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NAM
3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Quảng Nam.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Quảng Nam.
3.3. Các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan