[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí.
1.2. Kế toán quản trị chi phí với chất năng quản trị chi phí doanh nghiệp.
1.3. Nội dung của kế toán quản trị chi phí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY BIA HUẾ
2.1. Tổng quan về Công ty Bia Huế.
2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY BIA HUẾ
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty.
3.2. Những yêu cầu của KTQT chi phí đối với hệ thống thông tin KTQT trong hoạt động SXKD của Công ty Bia Huế.
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan