[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị.
1.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NAM
2.1. Những đặt trưng cơ bản của công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
2.3. Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NAM
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện ở công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
3.3. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan