[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại viễn thông Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại viễn thông Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
1.2. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.
1.3. Nội dung KTQT chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
2.1. Đặc trưng cơ bản của hoạt động kinh doanh viễn thông.
2.2. Tổng quan về Viễn thông Quảng Ngãi.
2.3. Thực trạng KTQT chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi.
2.4. Đánh giá tổng quát thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi.     
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu cơ bản đặt ra trong quá trình hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Viễn thông Quảng Ngãi.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan