[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại công ty xăng dầu khu vực V

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại công ty xăng dầu khu vực V
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V
2.1. Khái quát chung về công ty.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công ty Xăng dầu khu vực V.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V
3.1.Sự cần thiết hoàn thiện kiểm soát chi phí trong môi trường kinh doanh mới tại Công ty Xăng dầu khu vực V.
3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kiểm soát chi phí trong Công ty Xăng dầu khu vực V.
3.3. Hoàn thiện kiểm soát về chi phí tại Công ty Xăng dầu khu vực V.
3.4. Điều kiện để thực hiện kiểm soát nội bộ chi phí tại Công ty Xăng dầu khu vực V.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan