[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP VẬN TẢI
1.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2. Nội dung kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải.
1.3. Tổng quan về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp của các công trình đã nghiên cứu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ VẬN TẢI – XẾP DỠ ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG TY VTĐPT
2.1. Khái quát về Công ty Vận tải đa phương thức.
2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí vận tải – xếp dỡ đường bộ tại Công ty VTĐPT.
2.3. Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí vận tải – xếp dỡ đường bộ tại Công ty VTĐPT.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ VẬN TẢI – XẾP DỠ ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG TY VTĐPT
3.1. Phương hướng phát triển, sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải – xếp dỡ đường bộ tại Công ty VTĐPT.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải – xếp dỡ đường bộ tại Công ty VTĐPT.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan