[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
1.1. Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH HÒA
2.1. Khái quát chung về Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Khánh Hòa.
2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Khánh Hòa.
2.3. Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Khánh Hòa.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁNH HÒA
3.1. Yêu cầu cần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp Khánh Hòa.
3.2. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp Khánh Hòa.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan