[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện mô hình giao khoán vườn cây cao su của công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện mô hình giao khoán vườn cây cao su của công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH GIAO KHOÁN TRONG NÔNG NGHIỆP
1.1. Các khái niệm liên quan.
1.2. Nội dung về mô hình giao khoán vườn cây cao su kinh doanh.
1.3. Phương pháp phân tích, đánh giá mô hình giao khoán.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình giao khoán.
1.5. Các mô hình giao khoán chủ yếu áp dụng cho vườn cây cao su kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ MÔ HÌNH GIAO KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam.
2.2. Thực trạng về mô hình giao khoán vườn cây cao su kinh doanh.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình giao khoán.
2.4. Những thành công và hạn chế và nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế của mô hình.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH GIAO KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM
3.1. Các căn cứ làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp.
3.2. Hoàn thiện mô hình giao khoán tại công ty.
3.3. Kết luận và kiến nghị.
[/tomtat]

Bài viết liên quan