[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Ngân sách và vai trò của kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán ngân sách địa phương.
1.2. Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương.
Chương 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU VỰC III
2.1. Tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước khu vực III.
2.2. Đặc điểm chung về ngân sách các tỉnh trong khu vực ảnh hưởng đến công tác kiểm toán.
2.3. Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán Nhà nước khu vực III.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU VỰC III
3.1. Định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán NSĐP tại KTNN khu vực III.
3.2. Những giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại KTNN khu vực III.
3.3. Kiến nghị để thực hiện các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan