[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức kế toán nhiệm tại tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức kế toán nhiệm tại tổng Công ty Điện Lực Miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về kế toán trách nhiệm.
1.2. Phân cấp quản lý – cơ sở thiết lập kế toán trách nhiệm.
1.3. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm.
1.4. Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
2.1. Đặc điểm của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung với việc tổ chức kế toán trách nhiệm.
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
2.3. Đánh giá tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
3.3. Hoàn thiện báo cáo thực hiện, đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
3.4. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan