[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trong những năm đầu thế kỷ XXI

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trong những năm đầu thế kỷ XXI
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TàI
A. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
I. Một số khái niệm có liên quan (GDKCQ, GDTX; mô hình; mô hình TTGDTX; hoàn thiện mô hình TTGDTX)
II. Bối cảnh thời đại và những vấn đề đặt ra đối với phát triển GDTX trong những năm đầu thế kỉ XXI (Bối cảnh quốc tế; Bối cảnh trong nước)
III. Kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của GDTX ở một số nước trong khu vực
IV. Viễn cảnh kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam 2020 và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển GDTX đến 2020
B. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
I. Sự ra đời và phát triển mô hình TTGDTX ở Việt Nam
II. Kết quả điều tra thực trạng và xu thế phát triển mô hình TTGDTX cấp huyện ở một số tỉnh
C. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TTGDTX CẤP HUYỆN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI
I. Phương hướng hoàn thiện mô hình TTGDTX cấp huyện trong những năm đầu thế kỉ XXI
II. Giải pháp hoàn thiện mô hình TTGDTX cấp huyện trong những năm đầu thế kỉ XXI
III. Kết quả xin ý kiến về phương hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình TTGDTX cấp huyện ở một số tỉnh
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan