[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 2 giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H tại Cao Bằng và Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 2 giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H tại Cao Bằng và Lạng Sơn
MỤC LỤC
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN
II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
III. NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Nội dung dự án
1.1. Nghiên cứu hoàn thiện qui trình kỹ thuật trồng trọt 2 giống VTL1H và VTL5H
1.1.1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống của giống VTL1H và VTL5H
1.1.2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác đối với 2 giống VTL1H và VTL5H
1.2. Nghiên cứu biện pháp hái sấy thích hợp cho 2 giống VTL1H và VTL5H
1.3. Chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm 2 giống VTL1H và VTL5H
2. Thời gian, địa điểm thực hiện dự án
2.1. Hoàn thiện qui trình trồng trọt đối với các giống VTL1H, VTL5H
2.1.1. Hoàn thiện qui trình sản xuất hạt lai của các giống VTL1H, VT5H
2.1.2. Hoàn thiện qui trình canh tác đối với các giống VTL1H, VTL5H
2.2. Hoàn thiện qui trình hái sấy đối với các giống VTL1H, VTL5H
2.3. Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất các giống lai VTL1H, VTL5H
IV. phương pháp nghiên cứu
1. Nghiên cứu hoàn thiện qui trình kỹ thuật trồng trọt các giống lai mới VTL1H, VTL5H.
1.1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống của các giống lai mới VTL1H, VTL5H
1.1.1. Vật liệu nghiên cứu
1.1.2. Phương pháp triển khai
1.2. Hoàn thiện qui trình canh tác đối với các giống VTL1H, VTL5H
2. Hoàn thiện qui trình hái sấy đối với các giống VTL1H, VTL5H
2.1. Thí nghiệm xác định độ chín
2.2. Thí nghiệm sấy
3. Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất các giống lai VTL1H, VTL5H
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Hoàn thiện qui trình trồng trọt đối với các giống VTL1H, VTL5H
1.1. Hoàn thiện qui trình sản xuất hạt lai của các giống VTL1H, VTL5H
1.1.1. Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hạt lai
1.1.2 Xây dựng quy trình sản xuất hạt lai của các giống VTL1H, VTL5H
1.2. Hoàn thiện qui trình canh tác đối với các giống VTL1H, VTL5H
1.2.1. Kết quả nghiên cứu năm 2007
1.2.2. Kết quả nghiên cứu năm 2008
2. Hoàn thiện qui trình hái sấy đối với các giống VTL1H, VTL5H
2.1. Xác định độ chín kỹ thuật lá thuốc lá
2.2. Thí nghiệm sấy
3. Chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm các giống lai VTL1H, VTL5H
3.1. Tập huấn kỹ thuật trồng trọt, hái sấy phân cấp thuốc lá giống mới cho các hộ nông dân trong vùng dự án
3.2. Kết quả xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm các giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H
3.2.1. Các bước tiến hành xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm các giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H
3.2.2. Kết quả diện tích thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm các giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H
3.2.3. Kết quả cung ứng phân bón,các vật tư khác, hạt giống
3.2.4. Diện tích, năng suất, sản lượng, tỷ lệ lá cấp 1+2 của các giống VTL1H, VTL5H
3.2.5. Kết quả phân tích thành phần hoá học các giống thuốc lá VTL1H, VTL5H
3.2.6. Kết quả đánh giá cảm quan
3.3. Kết quả xây dựng mô hình canh tác giống thuốc lá lai VTL1H, VTL5H kết hợp các tiến bộ kỹ thuật
3.3.1. Che tủ nilon
3.3.2. Sử dụng chế phẩm diệt chồi
3.3.3. Sản xuất cây con theo phương pháp dâm bầu
3.3.4. Phân bón
3.3.5. Lên luống, mật độ
3.3.6. Phòng trừ sâu bệnh hại
3.3.7. Tưới nước
3.3.8. Hái đúng độ chín kỹ thuật, sấy đúng thời gian qui định
4. Hiệu quả của dự án
4.1. Hiệu quả kinh tế của dự án
4.1.1. Hiệu quả của mô hình sản xuất thử nghiệm các giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H
4.1.2. Hiệu quả của sản xuất hạt giống
4.1.3. Hiệu quả của hái sấy đúng kỹ thuật
4.1.4. Hiệu quả của kỹ thuật canh tác tiên tiến
4.2. Hiệu quả xã hội
5. Một số nhận xét, đánh giá của địa phương về dự án
6. Kết quả phối hợp với các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để nhân rộng các giống lai mới VTL1H, VTL5H trong sản xuất và thương mại hoá sản phẩm
7. Các kết quả khác của dự án
7.1. Bài báo
7.2. Qui trình kỹ thuật
7.3. Công nhận giống chính thức VTL5H
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Hoàn thiện qui trình kỹ thuật trồng trọt các giống lai mới VTL1H, VTL5H
1.2. Nghiên cứu hoàn thiện qui trình canh tác đối với các giống lai mới VTL1H, VTL5H
1.3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình hái sấy giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H
1.4. Chuyển giao kỹ thuật và mô hình sản xuất các giống thuốc lá VTL1H, VTL5H
1.5. Các kết quả khác của dự án
2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan