[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1.1. Các lý thuyết về thể chế, thể chế kinh tế, thể chế kinh tế thị trường
1.2. Đặc trưng của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
1.3. Tác động của việc gia nhập WTO đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam
1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng và phát triển thể chế Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
2.1. Quá trình xây dựng và phát triển thể chế về sở hữu và các chủ thể sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.2. Thực trạng đổi mới thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước khi Việt Nam gia nhập WTO
2.3. Thực trạng thể chế về phân phối thu nhập quốc dân ở việt nam trong thời gian qua
2.4. quá trình hình thành và phát triển thể chế về các loại thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM Và GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
3.1. Những Quan điểm cơ bản về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
3.2. giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới
KẾT LUẬN VÀ BẢN KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan