[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh, thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh, thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỂ CHẾ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRONG CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
1.1. Khái quát chung về thể chế môi trường kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về thể chế
1.1.2. Khái niệm về môi trường kinh doanh
1.1.3. Khái niệm về thể chế môi trường kinh doanh
1.1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với thể chế môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
1.2. Các tiêu chí phản ánh thể chế môi trường kinh doanh
1.2.1. Mối quan hệ giữa thể chế môi trường kinh doanh và các tiêu chí cụ thể về môi trường kinh doanh
1.2.2. Chỉ số thuận lợi thương mại (Enabling Trade Index-ETI)
1.2.3. 10 tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh quốc gia theo WB và IFC
1.2.4. Chỉ số tự do kinh tế - IEF
1.2.5. 10 tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh cấp tỉnh thành theo VCCI và Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI)
1.3. Các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam về thể chế môi trường kinh doanh
1.3.1. Cam kết trong khuôn khổ WTO
1.3.2. Các cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
1.3.3. Các cam kết trong các Hiệp định khác
1.3.4. Quan hệ giữa các chỉ số thành phần PCI và các yêu cầu cam kết BTA/WTO
1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc về hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh theo cam kết WTO
1.3.1. Những nội dung hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Trung Quốc
1.4.2. Những khó khăn của Trung Quốc trong thực hiện các cam kết WTO
1.4.3. Một số đánh giá của nước ngoài về việc thực hiện cam kết WTO của Trung Quốc
1.4.4. Tình hình thực hiện cam kết WTO ở một số địa phương Trung Quốc
1.3.2. Bài học có thể áp dụng cho Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG THỂ CHẾ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam
2.1.1. Đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam của Đại học Harvard (HU) và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)
2.1.2. Đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam theo 10 tiêu chí của WB/IFC
2.1.3. Đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam của The Heritage Foundation/Wall Street Journal
2.1.4. Đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam theo VCCI và Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI)
2.2. Quá trình cải cách thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam
2.2.1. Quá trình cải cách thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam trong điều kiện thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế
2.2.2. Các yếu tố của môi trường kinh doanh ở Việt Nam dưới sự tác động của cải cách thể chế
2.2.3. Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về thực trạng thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam
2.3. Đánh giá mức độ đáp ứng các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế về thể chế môi trường kinh doanh
2.3.1. Những yếu tố đã đáp ứng trong thể chế môi trường kinh doanh
2.3.2. Những yếu tố chưa đáp ứng được trong thể chế môi trường kinh doanh
2.3.3. Nguyên nhân và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế môi trường kinh doanh
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 2010, TẦM NHÌN 2020
3.1. Yêu cầu đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam thời gian tới
3.1.1. Đáp ứng yêu cầu vận động của cơ chế thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.2 Đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Viêt Nam
3.1.3. Đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta
3.2. Quan điểm và phương hướng hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh
3.2.1. Quan điểm hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh
3.3. Giải pháp chủ yếu hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
3.3.1. Nhóm giải pháp chung
3.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan