[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hợp nhất báo cáo tài chính tại tổng công ty Khánh Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hợp nhất báo cáo tài chính tại tổng công ty Khánh Việt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1.1. Hợp nhất kinh doanh và BCTC hợp nhất.
1.2. Khái quát chung về hợp nhất BCTC.
1.3. Các bước thực hiện khi hợp nhất và phương pháp lập BCTC hợp nhất.
1.4. Tổ chức công tác kế toán để lập BCTC hợp nhất.
1.5. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan về lập BCTC hợp nhất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT VÀ CÔNG TÁC LẬP BCTC HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY
2.1. Khái quát về Tổng Công ty Khánh Việt.
2.2. Công tác lập BCTC hợp nhất tại Tổng Công ty Khánh Việt.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: TỔ CHỨC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
3.1. Công tác kế toán trong quá trình lập BCTC hợp nhất tại Tổng Công ty Khánh Việt.
3.2. Lập BCTC hợp nhất ở Tổng Công ty Khánh Việt.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan