[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát chi ngân sách tại học viện chính trị hành chính khu vực III

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát chi ngân sách tại học viện chính trị hành chính khu vực III
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của KSNB trong khu vực công.
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với công tác chi ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHI NGÂN SÁCH TRONG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KHU VỰC III
2.1. Đặc điểm của Học viện Chính trị Hành chính khu vực III đối với công tác KSNB.
2.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực III.
2.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với công tác chi ngân sách tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực III
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHI NGÂN SÁCH TRONG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KHU VỰC III
3.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát.
3.2. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán.
3.3. Tăng cường KSNB công tác chi ngân sách.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan