[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng - trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 24

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng - trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 24
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1. Những vấn đề lý luận chung về kiểm soát.
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.
1.3. Nội dung về kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng.
1.4. Kết luận Chương 1.
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 24
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 24.
2.2. Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 24.
2.3. Đánh giá tình hình kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 24.
2.4. Kết luận Chương 2.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG 24
3.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát.
3.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán.
3.3. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí.
3.4. Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại các đơn vị trực thuộc.
3.5. Kết luận Chương 3.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan