[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
2.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần sách và thiết bị.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá thực trạng KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.
3.2. Một số giải pháp tăng cường KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng.
3.3. Kiến nghị để thực hiện giải pháp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan