[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế thành phố Đà Nẵng thực hiện

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các tổ chức chi trả thu nhập do cục thuế thành phố Đà Nẵng thực hiện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP CÁC NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG.
1.1. Lý luận chung về kiểm soát.
1.2. Những vấn đề cơ bản về kiểm soát thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến KS thuế TNCN từ TLTC.
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.
2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Cục thuế TP Đà Nẵng.
2.3. Công tác kiểm soát thuế TNCN đối với thu nhập từ TLTC tại các tổ chức chỉ tra do Cục thuế TP Đà Nẵng thực hiện.
2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát thuế TNCN từ TLTC.
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TẠI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP DO CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
3.1. Mục đích và yêu cầu của công tác kiểm soát thuế TNCN từ tiền lương, tiền công trên địa bàn TP Đà Nẵng.
3.2. Những giải pháp tăng cường kiểm soát thuế TNCN từ TLTC.
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp được đề xuất.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan