[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mô hình giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO
1.1. Quản điểm về rủi ro.
1.2. Rủi ro thị trường.
1.3. Tổng quan về mô hình xác định giá trị chịu rủi ro.
Kết luận Chương 1
Chương 2: MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
2.1. Cách tiếp cận kinh tế lượng xác định VaR trong đầu tư cổ phiếu theo phương pháp tham số.
2.2. Mô hình xác định giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu theo phương pháp tham số.
Kết luận Chương 2
Chương 3: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VỚI DỮ LIỆU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1. Mô tả nguồn dữ liệu thực hiện ước lượng và kiểm định mô hình xác định giá trị chịu rủi ro trong đầu tư cổ phiếu tại TTCK VN.
3.2. Kết quả ước lượng và kiểm định mô hình xác định giá trị chịu rủi ro theo ngày đối với chỉ số VnIndex.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan