[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.2. Doanh nghiệp dân doanh.
1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp dân doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH
2.1. Khái quát về ngân hàng Công thương Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng Công thương đối với doanh nghiệp dân doanh.
2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay của ngân hàng Công thương Đà Nẵng đối với doanh nghiệp dân doanh.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DÂN DOANH
3.1. Định hướng phát triển kinh tế.
3.2. Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp dân doanh tại ngân hàng Công thương Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan