[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Hộ sản xuất kinh doanh.
1.2. Tín dụng ngân hàng.
1.3. Mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
2.2. Môi trường kinh doanh của NHNO&PTNT TP Đà Nẵng.
2.3. Tình hình hoạt động của hộ SXKD trên địa bàn Đà Nẵng.
2.4. Phân tích về khách hàng hộ sản xuất kinh doanh.
2.5. Thực trạng mở rộng tín dụng đối với hộ SXKD.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
3.1. Quan điểm và mục tiêu mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh.
3.2. Mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh TP Đà Nẵng.
3.4. Các giải pháp mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNO&PTNT TP Đà Nẵng.
3.5. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan