[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng thương mại.
1.2. Mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNT ĐN
2.1. Tổng quan về NHNT ĐN.
2.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN trong thời gian qua.
2.3. Tình hình mở rộng hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNT ĐN
3.1. Những quan điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
3.2. Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tại NHNT ĐN.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan